Studio Papaver

Home

28 maart 2013

Leve de Krimp!

Op 21 maart heeft Studio Papaver in Het Nieuwe Instituut het bidbook van het project Leve de Krimp! gepresenteerd. Dit project is uitgevoerd binnen de Studio for Unsolicited Architecture, Design and E-culture, een initiatief van het NAi en het Ministerie van I en M, ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Studio Papaver heeft in dit project nauw samengewerkt met de grafisch vormgevers van We-Are-Amp.

Leve de Krimp!
Het projectvoorstel Leve de Krimp! is een spelmethode die inzet op het activeren de belangrijkste stakeholders in een krimpgebied, namelijk de bewoners zelf. Leve de Krimp! draagt bij aan het stimuleren van bewustwording over de effecten van krimp op het alledaagse leven van bewoners. Ook bevordert het project het probleemeigenaarschap van krimp bij bewoners. En ten slotte zorgt Leve de Krimp! dat de collectieve intelligentie van de bewoners in een krimpgebied aangeboord wordt om zo tot bottom-up gedragen oplossingen en ideeën te komen. De methode gaat uit van de kansen die er in krimpgebieden liggen wanneer er slimme kortsluitingen worden gelegd tussen kennis, energie, materialen, diensten en geld. Op deze manier kan de leefkwaliteit in een krimpgebied hoog blijven – of zelfs hoger worden – ondanks dat er een kwantitatieve afname van inwoners plaatsvindt. De methode die de spelvorm Leve de Krimp! hanteert, kan op meerdere plekken worden toegepast, in verschillende krimp- en anticipeerregio’s.

Pilot en vervolg
Studio Papaver heeft een eerste kleinschalige pilot van het spel gedraaid in de Achterhoek, een anticipeerregio. Drie Achterhoekse bewoners hebben zich ingeleefd in het jaar 2039 en via opdrachten aan ideeën gewerkt om deze toekomst positief te beïnvloeden. De resultaten van deze eerste pilot zijn verrassend en veelbelovend. Studio Papaver is momenteel in gesprek met verschillende partijen om financiële middelen bij elkaar te krijgen om het spel verder uit te werken en uit te voeren in krimpgebieden in Nederland.

Lees hier het volledige persbericht over de oplevering van het project Leve de Krimp!, of download hier het bidbook waarin het hele project staat beschreven.

5 februari 2013

Pauzestreken

Het project ‘Pauzestreken’ brengt de verschillende smaken van het pauzelandschap van Deventer in kaart. Pauzelandschappen zijn gebieden die hun oude functie zijn verloren, maar nog afwachtend zijn op hun nieuwe, toekomstige functie. Door de verschillende pauzelandschappen als één geheel te zien in plaats van als losse incidenten, worden grotere verbanden, structuren en kansen zichtbaar. Pauzelandschappen zijn een blijvend en structureel fenomeen binnen de hedendaagse stad waar meer mogelijk is dan dat momenteel gebeurt.

Het Deventerse pauzelandschap wordt ontsloten op internet [www.pauzestreken.nl] maar het was ook één keer letterlijk te betreden tijdens het publieke diner ‘Pauzelust’. Een expertmeeting annex diner annex ontdekkingsreis door het pauzelandschap van Deventer, met inspirerende input uit de rest van Nederland. Tijdens deze bijeenkomst is met dit diverse en kundige gezelschap gezocht naar tactieken hoe - buiten de instituties om – met pauzelandschappen kan worden omgegaan, nu en in de toekomst